Model Zienderogen Groeien (MZO)

 

Doelstelling

Het model MZO is erop gericht om bij een (dreigende) escalatie jou en/of jouw omgeving te ontlasten en in staat te stellen zo snel mogelijk weer eigen regie te kunnen pakken en in het normale ritme van thuis, school en/of werk te komen.

Wat

Het streven is dat de deelnemer gedurende een relatief korte periode op het terrein verblijft. Wij zorgen er eerst voor dat de deelnemer ontlast wordt en weer en tot rust komt (fase 0). Vervolgens wordt in fase 1 Inzichtelijk gemaakt waar de talenten liggen en waar de kwetsbaarheden en risico’s liggen. In fase 2 en 3 wordt hier dan actief mee aan de slag gegaan en wordt de begeleiding meer ambulant. Hierbij worden alle ketenpartners betrokken. Het doel is om zo snel mogelijk weer in het normale ritme van thuis, school en/of werk te komen waarbij je vanuit de thuissituatie wordt ondersteund (fase 4) .

MZO werkt daarmee ook preventief. Het voorkomt dat de problematiek verergert en je aangewezen bent op zwaardere ondersteuningsvormen die aanzienlijk langer (kunnen) duren.

MZO is erop gericht om de deelnemer zo snel mogelijk weer op ‘eigen benen’ te laten staan en actief te laten participeren. Van belang is dat bij een eventuele terugval wordt geborgd dat de deelnemer in de voor hem/haar bekende omgeving weer wordt opgevangen (soort 10 ritten kaart).

Toeleiding vindt veelal plaats vanuit de wijkteams en andere dienstverleners in de keten.

Jouw vraag

Het kan natuurlijk voorkomen dat de situatie thuis ineens - om wat voor reden dan ook – escaleert/dreigt te escaleren. Wat doe je dan? MZO kan in zo’n geval soms de enige oplossing zijn. Ter ontlasting van jezelf of van de thuissituatie.

Ons aanbod

Het model MZO kent 5 fasen:

Fase 0. Time Out  (in de bestaande context wordt het teveel en de deelnemer of verwanten worden uit de bestaande context gehaald)

Fase 1. Wonen/verblijf en ontwikkeling (duiding, observatie, begeleiding, dagbesteding)

Fase 2. Doorgroei naar zelfstandigheid (scholing, werk, sociaal netwerk etc)

Fase 3. Zelfstandig wonen met tijdelijk vangnet (terugvalmogelijkheid)

Fase 4. Ambulant, ondersteunen op afstand.

Bij Habitat Lekker Leven Bio staat de vraag te allen tijde centraal. Inzichtelijk wordt gemaakt waar de talenten liggen en waar de kwetsbaarheden en risico’s liggen voor de deelnemer en het gezin.Het is gericht op een gedifferentieerd aanbod dat afhankelijk van de vraag kan worden op- en/of afgeschaald in kwaliteit en kwantiteit

De aanpak is erop gericht dat verschillende partijen hun rol pakken bij de domeinoverstijgende samenwerking en tastbare resultaten boeken

De begeleiding gebeurt bij ons in een veilige omgeving door ervaren en professionele begeleiders. Zij gaan daarbij uit van de individuele behoefte, ontwikkeling en talenten. Ons diensten- en zorg aanbod wordt hierop afgestemd.

De Time Out opvang vindt plaats op het terrein van Bio Vakantieoord

Onze locatie wordt gekenmerkt door:

  • De rustgevende ligging in de bossen van Arnhem
  • De aanwezigheid van de manege, paarden en paardenbakken
  • De Aanwezigheid van boerderij

Wie

Wij bieden een plek aan kinderen, jongeren, jong volwassenen en volwassenen met een kwetsbaarheid

Waar

Habitat Lekker Leven Bio

 

Top